Selecteer een pagina

Jewel Safaris, gevestigd aan Leersumseberg 53 3825 EB Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https//:www.jewelsafaris.nl Leersumseberg 53 3825 EB Amersfoort 0647767706

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jewel Safaris verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jewel Safaris verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u strikt alleen in het geval van een huwelijks arrangement.

– ras
– godsdienst of levensovertuiging
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jewel Safaris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om de diensten uit te voeren zoals overeengekomen
Geautomatiseerde besluitvorming

Jewel Safaris neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jewel Safaris tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jewel Safaris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  persoonsgegevens > Niet langer dan de wettelijke verplichting > Personalia > Niet langer dan de wettelijke verplichting >  Adres >Niet langer dan de wettelijke verplichting  > Ras  > Niet langer dan noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren > Geloof> niet langer dan noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.
Delen van persoonsgegevens met derden

Jewel Safaris verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jewel Safaris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jewel Safaris gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jewel Safaris en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jewelsafaris.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jewel Safaris wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteit persoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jewel Safaris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken om de overeenkomst uit te voeren en voor het verwerken van wettelijke verplichtingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jewelsafaris.nl

Bij vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, verzoeken wij u een email te sturen naar info@jewelsafaris.nl  Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken.